Bort med ofrivilliga delade turer.

Vi socialdemokrater vill avskaffa de ofrivilligt delade turerna. Uppdelade arbetsdagar som i många fall gör att människor kommer hem från jobbet några timmar innan de ska tillbaka hör inte hemma i ett hälsosamt arbetsliv.

Detta är en av de förändringar vi tror kommer göra yrket mer attraktivt och framförallt mer hållbart för dem som arbetar i verksamheten.

Fler bostäder för fortsatt utveckling.

Utveckling före avveckling har varit Socialdemokraterna i Bergs devis under de senaste åren och det står vi fast vid. Den målsättningen driver Bergs kommun framåt.

En viktig del för att kunna utveckla är att vi blir fler invånare i kommunen. Vi ska växa hållbart.

Vi lovar fortsatt arbete för fler bostäder för att tillsammans skapa bra förutsättningar för att behålla och utveckla service.

Allas lika värde, solidaritet och rättvisa.

Samhällets förändras snabbt , då spelar det roll vilka värderingar som ligger till grund för snabba beslut och anpassningar i verksamheter.
Vi Socialdemokrater i Berg är beredda, nu och fyra år framåt att jobba utifrån våra grundvärderingar med trygghet och utveckling i fokus.

Turismen skapar möjligheter!

Berg är en turistkommun, med många besökare såväl sommar som vinter. Många företag i vår kommun har en stor andel av intäkterna från turister och ibland väljer besökarna att göra mer än att besöka oss- de flyttar hit.

Turismen skapar även möjligheter för oss som bor här, både i form av ökad service och spännande fritidsaktiviteter. Att vi är fler i Berg vissa delar av året är både kul och givande.

För en hållbar turism så behöver vi bland annat:

Jobba för en bättre infrastruktur, påtryckningsarbete och dialog med Trafikverket. Vägarnas underhåll måste bli bättre.

Stötta satsningar såsom Inlandsbanans utvecklingsarbete.

Jobba mer med detaljplaner och vara bra på dialog med närsamhället.

Ökad samverkan med näringslivet, destinationer och arbetsförmedling för att lyfta arbetsmarknaden och jobba effektivt med utbildningar.

Ha en nära dialog med samebyar för att nå en harmoni mellan rennäring och turismen.

 

 

Barnen är framtiden och mer än enbart elever.

Att få vara del av en barnomsorg och skola som ser barnets unika förutsättningar, styrkor och behov är något vi inom socialdemokraterna i Berg tycker är väldigt viktigt. Därför ge vi barnomsorg och skola extra uppmärksamhet i kommande mandatperiod.
1. Barnens utveckling mot utbildningsmål skall vara lika viktigt som att eleverna mår bra i skolmiljön. Mår man bra, tar man till sig kunskap lättare!
2. Ökad samverkan mellan vår skola, ungdomsmottagning, barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst och polis ger bättre förutsättningar till ett bättre förebyggande och tidigt åtgärdande av behov.
3. Alla i barnrelaterade verksamheter skall lära av varandra genom kollegialt och tvärprofessionellt lärande för en höjd kunskaps- och bemötandenivå.

Samverkan och möjligheter

Socialdemokraternas vision är att Berg ska vara en kommun som sticker ut. En kommun som präglas av trygghet, långsiktighet, samverkan, mod och framåtanda. Vi ska vara stolta över vår kommun utan att för den skull vara nöjda – vi kan bli ännu bättre!

Vi behöver en fortsatt stabil och lyhörd ledning med förmåga att fatta beslut. Vi socialdemokrater har den senaste mandatperioden styrt tillsammans med miljöpartiet i minoritet, vi går nu till val för att leda kommunen i majoritet. En kommun mår bäst av
ett majoritetsstyre. Vi står för ett tydligt ledarskap med en tydlig politik. Vi har visat att vi har förmåga att ta långsiktigt ansvar.

Trygghet är viktigt för oss alla, det är en grund till att må bra och att våga. Trygghet är också att få information och att vara delaktig, att kunna ta del av vad som är på gång. Eller att veta vilken personal som kommer till mig, både som äldre på äldreboendet och för barnen på förskolan.

Långsiktighet står för att ta ansvar på längre sikt än en mandatperiod, det står även för att få och ge möjligheten att planera. I bland får det kosta i ett startskede för att det kommer att skapa förutsättningar längre fram.

Samverkan är ett ledord för att möta framtiden, att föra samman verksamheter, bygga på det som finns och vara öppen för nya ideer är viktigt för oss Socialdemokrater i Berg. Med samverkan kan vi utveckla istället för att avveckla. För oss är en bra samverkan med kommunens medarbetare en viktig förutsättning för att ta vara på alla idividers kapacitet och ideer.

Mod behöver vi, mod att säga JA till utveckling och nya ideer. Mod att möta framtiden och ta hjälp av den teknik som finns att stödja våra verksamheter. Även mod att ta obekväma beslut.

Framåtanda för att jobba tillsammans för en stark och trygg kommun! Vi söker möjligheter, vi letar inte fel.

En förebyggande och nära elevhälsa.

Om man mår bra tar man till sig utbildningen lättare.

Lärande och hälsa ska gå hand i hand. elevhälsan ska ges möjlighet att jobba förebyggande och hälsofrämjande.

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. När skolarbetet har fokus på det som får elever att må bra behövs mindre tid för det förebyggande och åtgärdande arbetet. Pedagogerna och elevhälsans personal kan bidra på olika sätt genom att arbeta i tvärprofessionella team.

Vi vill se ökad samverkan i skolan och elevhälsan. I det förebyggande och hälsofrämjande arbetet kan skolan även ta stöd av andra. Det kan vara till exempel ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och Polisen.

 

En trygg omsorg i kommunal regi.

I Bergs kommun, med en hög andel äldre innevånare, betyder den kommunala hemtjänstens besök, uppmärksamheten hos personalen inom LSS, omsorgen från personalen vid särskilda boenden och erfarenheten hos personalen vid korttidsboende att Du som får insatserna kan räkna med att de håller hög kvalitet och att verksamheterna har en ambition att ständigt utvecklas.

Vi säger JA till en trygg omsorg, utan vinstjakt, i kommunal regi. Vi tror på Trygghet, Kvalitet och långsiktighet, låt oss fokusera på dessa delar istället för på upphandlingar och kontroll av andra utförare.

Vi tror på en utbyggnad av hemtjänsten, vi tror på seniorboende där man har möjlighet att flytta in utan biståndsbeslut för att sedan kunna bygga på efter behov, det vi kallar ”skalbara insatser”. Vi vill ge möjlighet till valfrihet utifrån innehållet i vården och omsorgen.
Ålderdom skall inte vara en form av exkluderande utan en fortsättning på livet.
Därför vill vi fortsätta tillhandahålla personal, tjänster och teknik som bejakar ett aktivt äldre liv. En trygg, säker och förutsägbar vård, där tekniken bidrar till mer tid för mänsklig kontakt. En individanpassad vård och omsorg är nämligen så mycket mer än ett begrepp.

För att möta behoven hos dagens äldre och funktionsvarierade vill vi införa en högre grad av tekniska lösningar i verksamheterna. Tillgänglighet till trådlöst internet för boende i gruppbostäder, korttidsboenden och särskilda boenden skapar jämlika förutsättningar till information.
Interaktiva stimulansmedel som smart-TV, datorer och surfplattor med programvara anpassad för de med funktionsnedsättningar erbjuder ett större utbud av aktivering.

Vi vill införa valmöjligheten att få GPS-baserade trygghetslarm, så att den enskilde ges möjlighet att känna trygghet även i trädgården eller på promenaden till affären.
Nattfrid, där du erbjuds alternativ till nattliga besök av omsorgspersonal och istället får tillsyn via kamera ger ett alternativ där störningar minimeras och säkerheten bibehålls.

Ett starkt föreningsliv.

Vi Socialdemokrater i Berg har under många år arbetat för att människor ska kunna bo, utvecklas och trivas i hela kommunen. Grunden för den enskilda människans goda liv är arbete, bra boende, väl utbyggd infrastruktur, social service samt möjligheter till en bred, mångsidig och rik kultur & fritid – i hela kommunen. Det finns en stark tradition och ett grundmurat föreningsliv i Berg. Vi Socialdemokrater vill ytterligare stärka sammanhållningen och tilliten i samhället.

Vårt samhällsbygge grundar sig på en tilltro till medborgarnas engagemang och respekt för deras självständiga förmåga till organisering. Vi vill att Bergsborna deltar i samhället och därmed också bidrar till att stärka demokratin. Ett starkt och levande civilsamhälle ger demokratin styrka.

Kraften till förändring uppstår när människor möts och får bryta argument och utveckla idéer. Det ideella föreningslivet har därför en mycket stor betydelse för Berg och Bergsborna.

Kommunalt ekonomiskt stöd till föreningslivet är viktigt.

Många innevånare i Berg är medlem i en eller flera föreningar. Ideella föreningar har de senaste åren vittnat om problem att hitta tillräckligt många som vill eller är beredda att engagera sig. Kommunala stöd ska utformas så att det sporrar ung som gammal att efter förmåga engagera sig i det lokala föreningslivet.

Vi socialdemokrater tror att ett brett stöd till ideella föreningar stärker demokratin och är en viktig motkraft mot dagens växande populism och extremism.

Endast föreningar som verkar för människors lika värde och jämlikhet ska kunna beviljas kommunalt stöd. Med kommunala stöd ska även följa krav på respekt för demokratins idéer, mänskliga rättigheter, jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑